Osallisuus Avoin Paja Inspiksellä

23.02.2022

Ihminen kaipaa osallisuuden kokemusta

Osallisuuden kokemus kuuluu tärkeänä osana ihmisen merkitykselliseen elämään, itsearvostukseen sekä motivoitumiseen. Tavallisimmin puhutaan toimintaan osallistumisesta ja porukkaan kuulumisesta, mutta käsitteenä osallisuus on laajempi. Siihen sisältyy mm. liittymistä (involvement), suhteissa olemista (relatedness), kuulumista (belonginess), yhteisyyttä (togetherness), yhteensopivuutta (coherence), mukaan ottamista (inclusion), osallistumista (participation), vaikuttamista (representation) ja demokratiaa [1]. Yhteiskunnan kannalta osallisuus tarkoittaa edellä mainittujen asioiden mahdollistamista ihmisille. Toiminta tuo vuorovaikutusta ja on tie sosiaalisen merkityksellisyyden kokemiseen. Siksi yhteisen toiminnan kautta voidaan pyrkiä estämään myös syrjäytymistä. [2]

Yhteisö auttaa kohti osallisuuden tunnetta

Osallisuus on ihmisen sisäinen kokemus ja tunne, mutta toteutuakseen se tarvitsee puitteita ja mahdollisuuksia. Toisinaan yhteiskunnan tärkeisiin keskusteluihin voi olla vaikea osallistua tasavertaisesti; käytetyt termit, yhteys omaan kokemusmaailmaan tai keskustelutapa saattavat tuntua itselle vierailta. Tutussa yhteisöissä, kuten harrastusryhmässä, järjestössä tai työssä ihminen voi kokea arvostusta, tasavertaisuutta ja luottamusta sekä saada mahdollisuuksia vaikuttaa. Kaikki tämä luo osallisuuden tunnetta: olen mukana, minut nähdään. [1] [3]

Seuraavassa pohditaan, miten osallisuus näkyy Mielen ry:n Avoin Paja Inspiksen toiminnassa. Havainnot on koottu toimintaterapian harjoittelujaksollani tammi-helmikuussa 2022.

Näin Avoin Paja Inspiksellä

1) Avoin Paja Inspiksen yhteisö on turvallinen ja luotettava.

2) Mielekäs toiminta tuo merkityksellisyyttä.

3) Kaikkia kunnioitetaan ja arvostetaan omana itsenään!

Joskus pelkkä mahdollisuus osallistua,  riittää osallisuuden tunteeseen, vaikkei tuota mahdollisuutta edes käyttäisi. Se, että tietää tutun paikan ja ohjaajan olevan tavoitettavissa sekä se, että tulee huomioiduksi, huojentaa.

”Inspisläinen” voi hyvin olla, vaikkei jaksa osallistua säännöllisesti. Kaikki saavat olla mukana oman voinnin, kunnon ja mielihalunsa mukaan!

”Inspisläisiä”

Avoin Paja Inspis on asiakkaille tuttu ja turvallinen paikka, jonne saa tulla omana itsenään. Paikalla on tuttuja ohjaajia ja asiakkaat voivat tutustua toisiinsa. Vertaiskeskustelut koetaan tärkeinä, ja niiden kautta saa yhteyden toiseen ihmiseen: asioiden kanssa ei tarvitse olla yksin. Eri ikäiset ja erilaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset voivat myös löytää yhteisiä kiinnostuksen aiheita toiminnan parissa.

Inspiksellä asiakkaita kohdellaan kunnioittavasti ja arvostavasti, yhteisön jäsenenä, mikä kannustaa myös osallistujia suhtautumaan muihin ihmisiin vastaavalla tavalla.

Inspislaisia ohjaajia

Tekemistä omaan makuun

Osalle Avoin Paja Inspis on vähän kuin työpaikka, jonne tullaan tekemään itselle mielekästä toimintaa: puutöitä, ompelua, taidetta, askartelua ja omia projekteja. Monelle yhteiset keskustelut ja kahvihetket ovat tärkeä tilaisuus kuunnella muita sekä tulla itse kuulluksi ja nähdyksi. Myös liikkumista, teatteri- ja museokäyntejä sekä monenlaisia retkiä on usein mukavaa tehdä porukalla. Avoin Paja Inspis tarjoaa kaikille matalalla kynnyksellä mahdollisuuden nauttia ja päästä osalliseksi niin kulttuurista kuin luonnosta. Ohjaajat myös auttavat pajalla toteutettavien projektien toteutuksessa.

Korona-aikana ryhmätoimintaa on ollut vähemmän, mutta tavallisesti Avoin Paja Inspiksellä on käynnissä eri teemoihin liittyviä ryhmiä: kokkausta, kirjallisuutta, valokuvausta jne. Ryhmien lisäksi on yksittäisiä tapahtumia, kuten vaikkapa pistokkaan istutusta. Liittymisen ja sitoutumisensa tasoa asiakas saa itse määritellä. Kaikkia kävijöitä pyritään kysymään mukaan tapahtumiin, mikä mahdollistaa osallisuuden tunnetta.

Mukaan toiminnan suunnitteluun

Kun toimintaa (esimerkiksi retkiä ja ryhmiä) suunnitellaan, otetaan Avoin Paja Inspiksen asiakkaat mukaan. Aina tätä ei ole helppo toteuttaa, sillä osa esittää ideoitaan varovaisesti. Jotta kukaan ei jäisi tahtomattaan sivuun, kysellään kiinnostusta hiljaisemmiltakin. Yksilöllisten mielenkiinnon kohteiden huomioiminen antaa ihmiselle mahdollisuuden kehittää omaa rooliaan. Joku voi kerätä ympärilleen oman askarteluryhmän ja joku tykkää puuhailla rauhassa. Erilaisuus on rikkaus!

Kirjoittaja, toimintaterapeutti-opiskelija Marinka Lanne on ollut Inspiksessä harjoittelussa

 

Lähteitä

[1] Isola, A-M., Kaartinen, H., Leemann, L., ym. 2017. Mitä osallisuus on? Osallisuuden viitekehystä rakentamassa. Helsinki: THL. https://www.julkari.fi/handle/10024/135356

[2] Leemann, L., Isola, A-M., Kukkonen,  M.ym. 2018. Työelämän ulkopuolella olevien osallisuus ja hyvinvointi Kyselytutkimuksen tuloksia. Helsinki: THL. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-119-5

[3] Valkenburg, G., Mamidipudi, A., Pandey, P., & Bijker, W. E. 2020. Responsible innovation as empowering ways of knowing. Journal of Responsible Innovation, 7(1), 6-25.